facebook
ARTYKUŁ

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. podanie danych osobowych jest dobrowolne
2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Zieleniec, Zieleniec 72, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP: 8831800440
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pomocą formularza internetowego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia korespondencji w formie email
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
w Stowarzyszeniu Zieleniec

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowychprzez Stowarzyszenie Zieleniec w ramach prowadzonej działalności w formach tradycyjnych oraz przy pomocy mediów internetowych (strona internetowa: www.zieleniec.pl; profil facebook: www.facebook.com/ZieleniecSportArena).

Dokument ten powstał w celu jasnego i transparentnego poinformowania  osób których dane są przetwarzane o prawach im przysługujących w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz o formach ich realizacji.

Słownik pojęć 

 1. Administrator Danych Osobowych (ADO) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych – organ nadzorczy w stosunku do administratorów danych osobowych.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Odbiorca danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią;
 6. Polityka – niniejszy dokument;
 7. Pracownik – osoba fizyczna świadcząca na rzecz administratora pracę na podstawie stosunku pracy, powołania, mianowania, wykonująca zadania wyłącznie osobiście,
  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub powierzone jej na podstawie umowy cywilnoprawnej, współpracująca w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1778);
 8. Przetwarzane danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 9. System informatyczny (system IT) – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, systemów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych;
 10. System tradycyjny – zespół procedur organizacyjnych, wyposażenia i środków trwałych związanych z mechanicznym przetwarzaniem informacji zawierających dane osobowe na nośnikach papierowych;
 11. Teletransmisja – przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej;
 12. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wszystkie usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy (klienta), bez jednoczesnej obecności stron, transmitowanych za pośrednictwem sieci publicznych, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
 13. Zbiór danych osobowych– oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest:

Stowarzyszenie „Zieleniec”

57-340 Duszniki-Zdrój, Zieleniec 72

NIP: 883-180-04-40

 Źródła i sposób pozyskiwania danych

 Dane osobowe są gromadzone w zbiory danych osobowych w systemie tradycyjnym i informatycznym:

 • w związku z działalnością prowadzoną przez Administratora, która obejmuje:
 1. Inspirowanie i wspomaganie przedsiębiorczości mieszkańców w podejmowaniu przedsięwzięć gospodarczych służących rozwojowi gospodarczemu Zieleńca w szczególności tworzeniu i doskonaleniu bazy bytowo – wypoczynkowej i rekreacyjno rozrywkowej kreujących go na ważną miejscowość wypoczynkowo turystyczną w kraju
 2. Organizowanie wielopłaszczyznowych działań promujących Zieleniec jako ośrodka oferującego szeroki wachlarz wysokiej jakości usług bytowo – wypoczynkowych, rekreacyjno – sportowych i kulturalno – rozrywkowych dla turystów
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 4. Wspieranie ratownictwa i ochrony ludności
 5. Wszechstronne działanie inicjujące i wspierające inicjatywy służące podnoszeniu jakości i kultury życia społeczności zamieszkującej Zieleniec
 6. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej zamieszkującej Zieleniec wokół zadań gospodarczych podnoszących jego walory wypoczynkowo – turystyczne w konsekwencji ułatwiających przezwyciężenie trudności życia codziennego jego mieszkańców
 7. Udzielanie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób
 8. Prowadzenie działalności charytatywnej
 9. Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości o narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 10. Działanie w dziedzinie upowszechniania i udostępniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 11. Działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • poprzez automatyczne gromadzenie tzw. plików cookies w trakcie wizyty na stronie internetowej ADO(https://www.zieleniec.pl).
 • poprzez własnoręczne wprowadzenie danych osobowych na profilach społecznościowych ADO.
 • poprzez teletransmisję danych osobowych w korespondencji kierowanej do ADO.
 • w związku z usługami świadczonymi drogą elektroniczną.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?

 Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu zawarcia z Państwem lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) na podstawie której ADO świadczy usługi, w tym także przygotowania oferty handlowej lub rezerwacji terminów.
 • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu m.in.:
  1. kontaktu z Państwem i udzielania informacji, w tym przy pomocy formularzy kontaktowych,
  2. uczestnictwa w zawodach oraz wydarzeniach i zajęciach sportowych organizowanych przez ADO w tym także publikowania wyników w Internecie,
  3. marketingu ADO i otrzymywania informacji na temat organizowanych wydarzeń lub dostępnych ofert i promocji,
  4. publikowania wizerunku w fotorelacjach z zawodów sportowych lub innych wydarzeń organizowanych przez ADO,
  5. współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1lit f RODO) w celu m.in.:
  1. kontaktu z Państwem,
  2. dostosowania zawartości strony internetowej do Państwa preferencji, tworzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników poprzez używanie plików cookies,
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 • w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z prowadzeniem działalności, w szczególności na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach, księgowych, podatkowych, z zakresu realizacji zadań publicznych.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

             Podanie ADO danych osobowych gromadzonych w związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy jest dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania wykonywanych na Państwa rzecz przez ADO usług.Odmowa podania ww. danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie może wiązać się z niewykonaniem przez ADO usługi.

Podanie pozostałych danych osobowychoraz wyrażenie zgód na ich przetwarzanie w celach marketingowych jest także dobrowolne,a zgoda może zostać wycofana w każdym czasie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie.Na zasadzie dobrowolności zbierane są również dane w ramach plików cookies, przy czym ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na prawidłowość działania strony internetowej ADO.

Czym są pliki cookies i w jakim celu są zbierane?

 Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownicy przeglądają zawartość strony internetowej. Dane te zawierają informacje automatycznie zbierane podczas wizyt Użytkowników na stronie, obejmujące m.in. adres IP, dane na temat używanej przeglądarki, adres URL stron poprzednio odwiedzanej przez Użytkowników (referer link), informacje o transmisji i raporty o ewentualnych błędach.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkowników, tworzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników, a także jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerem. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony ADO.

W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystywane są narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkowników lub czasie pozostawania na danej stronie. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących dostępu i przechowywania cookiespochodzących ze strony internetowej www.zieleniec.pl przy pomocy ustawień przeglądarki  lub ustawień urządzenia końcowego (np. telefonu komórkowe) za pomocą którego przeglądana jest zawartość strony internetowej.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone w celu wykonania umów będą przetwarzane przez okres świadczenia objętych nimi usług i procesów, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości) lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń albo wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane osobowe podane w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego lub udzielenie informacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania reklamacyjnego lub procesu informacyjnego oraz ewentualnego późniejszego postępowania sądowego.

Dane osobowe, które podali Państwo ADOw celu uczestnictwa w zawodach, wydarzeniach lub zajęciach oraz udziałumałoletnich dzieci w zajęciach sportowychbędą przetwarzane do cofnięcia zgody lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane w plikach cookies oraz dane pobrane w celach marketingowychbędą przetwarzane do czasu, aż zgłoszą Państwo usprawiedliwionysprzeciw względem ich przetwarzania albocofną Państwo wyrażoną zgodę.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom ADO dla celów służbowych, podmiotom, które technicznie i organizacyjnie pomagają ADO w wykonaniu zawartych z Państwem umów a także dostarczającym usługi IT oraz usługi hostingowe w zakresie i celach wskazanych powyżej na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez podania przyczyny;
 • prawo dostępu do danych osobowych – prawo do uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych – prawo do zażądania poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – prawo zażądania ograniczania przetwarzania tylko do przechowywania lub innych operacji na danych, dopóki nie ustaną uzasadnione przyczyny,
 • prawo sprzeciwu – prawo wyrażenia sprzeciwuwobec przetwarzania danychosobowych z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,  zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą
 • prawo skargi – prawo downiesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO.

Dane kontaktowe

 We wszystkich kwestiach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w działalności ADO oraz w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień prosimy o kontakt mailowy pod adresem stowarzyszenie@zieleniec.pl

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Znajdziesz nas tutaj: